Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dostawa hydrantów podziemnych, nadziemnych, osłon oraz zdrojów ulicznych dla MPWiK S.A. w Krakowie
Data dodania 2020-07-31 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

                                                                                                                                      Kraków, dnia 31 lipca 2020 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 528/PN-29/2020 na zadanie:
 Dostawa hydrantów podziemnych, nadziemnych, osłon oraz zdrojów ulicznych dla MPWiK S.A. w Krakowie
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 484, faks nr 12 42 42 391.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 5.000 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
18 sierpnia 2020 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90%, długość okresu gwarancji – 10%.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
PLIKI DO POBRANIA:
1. SIWZ
2. Wzór oferty
3. Oświadczenia i formularze
4. Wzór umowy
5. Załącznik nr 1 do oferty
6. 0dpowiedzi na pytania (4.08.2020 r.)