Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dostawa 270 karnetów uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych
Data dodania 2018-07-10

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 611/PN-52/2018 na zadanie:
"Dostawa 270 karnetów uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych".

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie BZP
2. SIWZ
3. Formularz oferty
4. Oświadczenia

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Kraków, 30 lipca 2018 r.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Benefit Systems SA, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 292 888,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 20/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 316 320,00 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100), przedstawiającą ponadto: ilość obiektów w Krakowie – 217 oraz wartość jednostkową karnetu/miesiąc: pracownicy - 82,87 zł netto, 89,50 zł brutto; osoby towarzyszące, emeryci - 162,04 zł netto, 175,00 zł brutto; dzieci - 82,41 zł netto, 89,00 zł brutto.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała łącznie 10 punktów
w skali od 0 do 10, w tym:

-           w kryterium „Cena” - 9 punktów,

-           w kryterium „Ilość obiektów w Krakowie” - 1 punkt.

 

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 30 lipca 2018 r.