Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dostawa łączników rurowych – nasuwek naprawczych DN 20-DN 300 mm
Data dodania 2018-09-28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 28 września 2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 857/PN-67/2018 na zadanie:
 
Dostawa łączników rurowych – nasuwek naprawczych DN 20-DN 300 mm.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399, faks nr 12 42 42 391 lub 12 42 42 397.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
11.10.2018 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 11.10.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90 %, posiadanie certyfikatu GSK lub dokumentu równoważnego 10 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
28 wrzesień 2018 r.

Pliki do pobrania:
1. SIWZ.
2.Oferta.
3. Załącznik do oferty.
4. Oświadczenia.
5. Wzór umowy.
6. Odpowiedzi na pytania_20181005
7. Odpowiedzi na pytania 8.10.2018
8. Informacja z otwarcia ofert.