Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Krakowie
Data dodania 2020-06-16

Postępowanie nr: 121/SW-4/2020

 

                                            OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

dot.: zamówienia nr: 121/SW-4/2020 na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Krakowie” objęte umową ramową nr NU/184/2016, RA160007.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Kraków, 16.06.2020 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Jarosław Irzyk OMEGA - Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17  na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 174 302,75 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwa   złote 75/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 214 392,38 zł  (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa  złote 38/100)), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” - 9 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich powyższych kryteriów oceny uzyskały (w skali od 0 do 10):

1)      oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka (lider konsorcjum), Brzezie, ul. Narodowa 27, 32-080 Zabierzów       łącznie 9,29 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,29 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt;

2)       oferta złożona przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ROBIN”, 30-105 Kraków, ul. T. Kościuszki 53– łącznie 7,22 punktów,     w tym:

-           w kryterium „Cena” 6,22 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 1 punkt;

3)       oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z o.o. 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 6,47 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 5,47 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt;

4)       oferta złożona przez wykonawcę Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna (lider konsorcjum) 32-420 Gdów, Nieznanowice 50 – łącznie 6,46 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 5,46 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 1 punkt;

5)       oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Sp. z o.o. 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15– łącznie 6,28 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 5,28 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt;

 
                           Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
                                                                                                               w dniu 16.06.2020 r.