Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Nałkowskiej oraz budowa kabla i stacji transformatorowej słupowej przy ul. Nałkowskiej, w ramach przebudowy hydroforni sieciowej „Sidzina”
Data dodania 2018-07-12

Kraków, 12 lipca 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Agnieszka Irzyk „OMEGA 3” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych (podmiot wiodący konsorcjum), 32-412 Wiśniowa, Lipnik 326; „OMEGA” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych Iwona Irzyk, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 oraz Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych, 32-412 Wiśniowa, Lipnik 327 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 444 010,66 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące dziesięć złotych 66/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 546 133,11 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 11/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):
2) oferta złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., adres: 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 7,79 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 7,29 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3) oferta złożona przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka (lider konsorcjum), Brzezie, ul. Narodowa 27, 32-080 Zabierzów oraz PRIB „KOMA” Sp. z o.o., 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 – łącznie 7,54 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 7,04 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

4) oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna (lider konsorcjum), Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 5,7 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 5,20 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 12 lipca 2018 r.