Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Maćka z Bogdańca w Krakowie.
Data dodania 2022-11-10 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W CELU REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ
Kraków, 10 listopada 2022 r.
dot.: zamówienia nr 853/SW-12/2022 na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Maćka z Bogdańca w Krakowie” objęte umową ramową nr NU/242/2020, RA200006.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: OMEGA Zakład Sieci Wodno – Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 319 962,65zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 65/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 393 554,06 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 06/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):
oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka (lider konsorcjum), Brzezie, ul. Narodowa 27, 32-080 Zabierzów oraz PRIB „KOMA” Sp. z o.o., 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 – łącznie 9,8 punktów, w tym:

w kryterium „Cena” – 9,3 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

oferta złożona przez wykonawcę: „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Szczepan Irzyk 32-412 Wiśniowa, Lipnik 327 (lider konsorcjum); Omega – Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych, Iwona Irzyk, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 – łącznie 9,5 punktów, w tym:

w kryterium „Cena” - 9 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z o.o. 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 8,1 punktów, w tym:

w kryterium „Cena” – 7,6 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Spółka z o.o. 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15 – łącznie 7,1 punktów, w tym:

w kryterium „Cena” – 6,6 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.