Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków sanitarnych oraz budowa i przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków na os. Skotniki
Data dodania 2017-09-15

 
Postępowanie nr: 724/PN-58/2017
tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 15 września 2017 r.
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 724/PN-58/2017 na zadanie:
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków sanitarnych oraz budowa i przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków na os. Skotniki
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany termin zakończenia realizacji: do dnia do dnia 16 marca 2018 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399, faks nr 12 42 42 397.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
3 października 2017 r. do godz. 9.15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 3 października 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
15 września  2017 r.
 Pliki do pobrania:
1. SIWZ
2. Oferta
3. Oświadczenia
4. wzór umowy
5. Wzór harmonogramu
6. Informacja dotycząca dokumentacji


Kraków, 3 października 2017 r.
 
Informacja z otwarcia ofert
 
 
dot.: przetarg Nr 724/PN-58/2017 pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków sanitarnych oraz budowa i przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków na os. Skotniki.”
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna,
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 informuje, że na sfinansowanie powyższego zadania zamierza przeznaczyć kwotę: netto: 1.375.761,67 zł.
 
Oferty w terminie złożyli następujący wykonawcy:
Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, Instbud Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdówcena netto: 2.176.000,00 zł
okres gwarancji: 60
warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy
Przedsiębiorstwo robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5cena netto: 1.540.700,00 zł
okres gwarancji: 60
warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy
Konsorcjum: PRIB KOMA Mariusz Koładka, 32-083 Zabierzów, Brzezie ul. Narodowa 27, PRIB KOMA Sp. z o.o., 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35cena netto: 1.438.975,92 zł
okres gwarancji: 60
Konsorcjum: AG SYSTEM Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15, P&W Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., 51-421 Wrocław, ul. Rakowa 48-50cena netto: 1.787.006,37 zł
okres gwarancji: 60
OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17cena netto: 1.842.774,48 zł
okres gwarancji: 60 
Postępowanie nr: 724/PN-58/2017

 

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

dot.: przetargu nieograniczonego nr 724/PN-58/2017 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków sanitarnych oraz budowa i przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków na os. Skotniki.

 

 

Kraków, 27  października  2017 r.

 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie pkt XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum: PRIB KOMA Mariusz Koładka, 32-083 Zabierzów, Brzezie ul. Narodowa 27 oraz KOMA Sp. z o.o., 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 1.438.975,92 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 92/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

27 października 2017 r.