Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Na Mostkach w Krakowie
Data dodania 2018-10-23


OGŁOSZENIE    O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

Kraków, 23 października 2018 r.
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka (lider konsorcjum), Brzezie, ul. Narodowa 27, 32-080 Zabierzów oraz PRIB „KOMA” Sp. z o.o., 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 538 900,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 662 847,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

 Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):

2) oferta złożona przez wykonawcę: Agnieszka Irzyk „OMEGA 3” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych (podmiot wiodący konsorcjum), 32-412 Wiśniowa, Lipnik 326; „OMEGA” Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Iwona Irzyk, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 oraz Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych, 32-412 Wiśniowa, Lipnik 327 – łącznie 7,90 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,40 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3) oferta złożona przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ROBIN”, 30-105 Kraków, ul. T. Kościuszki 53 – łącznie 7,87 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,57punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,3 punktów;

4) oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna (lider konsorcjum), Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 6,11 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 5,61 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi 23 października 2018 r.