Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

,,Usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz wykonanie remontów awaryjnych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz usuwanie awarii na systemie dosyłu wody od strony Zakładu Uzdatniania Wody ...'"
Data dodania 2023-01-05 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 1016/PN-94/2022
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 05.01.2023 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 1016/PN-94/2022 na zadanie p.n. ,,Usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz wykonanie remontów awaryjnych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz usuwanie awarii na systemie dosyłu wody od strony Zakładu Uzdatniania Wody ,,Raba’’ na terenie powiatów myślenickiego, wielickiego i krakowskiego”.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków oraz na terenie powiatów myślenickiego, wielickiego i krakowskiego.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 4 A, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 424 23 41.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 200 000, 00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia 25.01.2023 r. do godz. 9:00
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 25.01.2023 r. o godz. 9:15 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: oferowana cena (stawka roboczogodziny) – 25 %, koszty pośrednie – 20 %, zysk – 5 %, poziom cen materiałów i pracy sprzętu – 50 %.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z 4 wykonawcami.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

1.SWZ  (0.63MB, PDF)
2.Oferta 
3.Oświadczenia_i_formularze 
4.Wzór_umowy 
5. Odpowiedzi_na_pytania (0.49MB, PDF)
6. Informacja_z_otwarcia_ofert (0.28MB, PDF)

 
Postępowanie nr: 1016/PN-94/2022
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1016/PN-94/2022 na zadanie: „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz wykonanie remontów awaryjnych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz usuwanie awarii na systemie dosyłu wody od strony Zakładu Uzdatniania Wody ,,Raba’’ na terenie powiatów myślenickiego, wielickiego i krakowskiego”.
                                   Kraków, 03.02.2023 r.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII ust.3 specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:
 
miejsce 1 – oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych ,,KOMA’’ Mariusz Koładka 32-080 Zabierzów, Brzezie Ul. Narodowa 27 (lider konsorcjum) PRIB KOMA Sp. z o.o., 31-305 Kraków, ul. Radzikowskiego 35 (partner konsorcjum) zawierająca następujące nośniki cen:

Cenę 1 roboczogodziny 22,80 zł netto plus należny podatek od towarów i usług VAT;
Koszty pośrednie (Kp) = 79 % do R + S;
Zysk (Z) = 17 % do R + S + Kp;
Poziom cen materiałów i pracy sprzętu (Pc) = 59 % do cen Sekocenbud. 
miejsce 2  – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ,,ROBIN” Spółka z o.o., ul. gen. Tadeusza Kościuszki 53, 30-105 Kraków - zawierająca następujące nośniki cen:
Cenę 1 roboczogodziny 25,00 zł netto plus należny podatek od towarów i usług VAT;
Koszty pośrednie (Kp) = 60 % do R + S;
Zysk (Z) = 15 % do R + S + Kp;
Poziom cen materiałów i pracy sprzętu (Pc) = 65 % do cen Sekocenbud. 
miejsce 3 – oferta złożona przez Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych (lider konsorcjum) 32-412 Wiśniowa, Lipnik 327 - zawierająca następujące nośniki cen:

Cenę 1 roboczogodziny 22,80 zł netto plus należny podatek od towarów i usług VAT;
Koszty pośrednie (Kp) = 65 % do R + S;
Zysk (Z) = 18 % do R + S + Kp;
Poziom cen materiałów i pracy sprzętu (Pc) = 68 % do cen Sekocenbud. 
miejsce 4 – oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z o.o. Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków - zawierająca następujące nośniki cen:

Cenę 1 roboczogodziny 24,00 zł netto plus należny podatek od towarów i usług VAT;
Koszty pośrednie (Kp) = 75 % do R + S;
Zysk (Z) = 19 % do R + S + Kp;
Poziom cen materiałów i pracy sprzętu (Pc) = 100 % do cen Sekocenbud. 
 
Powyższe oferty zostały wybrane, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji miały cztery kolejne najkorzystniejsze bilanse wszystkich kryteriów oceny ofert.
Na podstawie rozdziału III ust. 4 specyfikacji z powyższymi wykonawcami zostanie zawarta umowa ramowa na łączną kwotę 20 000 000, 00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.