Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

„Sukcesywne dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz czyściwa do Magazynu Głównego WMK S.A. przy ul. Lindego 9”
Data dodania 2022-05-19 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 362/PN-36/2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 19 maja 2022 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.,30-106 Kraków, ul. Senatorska 1,  ogłasza przetarg nieograniczony nr 362/PN-36/2022 na zadanie:
„Sukcesywne dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz czyściwa do Magazynu Głównego WMK S.A. przy ul. Lindego 9”.
1. Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
2. Wymagany cykl realizacji: sukcesywnie przez 12 miesięcy od podpisania umowy.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
4. Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 620 32 97.
5. Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do    ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
7. Nie wymaga się wnoszenia wadium.
8. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
9. Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 9:15.
10. Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
11. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
15. Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Pliki do pobrania:
1. SWZ. (0.86MB, PDF)
2. Oświadczenia i formularze.
3. Wzór oferty.
4. Załącznik nr 1.
5. Wzór umowy.
6. Informacja z otwarcia ofert.

 
Postępowanie nr:362 /PN-36/2022
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dot.: zamówienia nr 362/PN-36/2022 na „Sukcesywne dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz czyściwa do Magazynu Głównego WMK S.A. przy ul. Lindego 9”.
Kraków, 30 maja 2022 r.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII ust. 2  specyfikacji warunków zamówienia zawiadamia, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie postanowień rozdziału XXVI ust. 1 pkt 4 SWZ, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.