Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

„Sukcesywna dostawa łączników reparacyjnych do łączenia rur kanalizacyjnych grawitacyjnych, wykonanych z różnych materiałów – w ramach usuwania awarii kanalizacyjnych”
Data dodania 2020-09-16 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 630/PN-35/2020  
                                                                                                                                                                 
                                                                                Kraków, dnia 16 września 2020
                                                                 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
                                                                               30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
                                                      ogłasza przetarg nieograniczony nr 630/PN-35/2020 na zadanie:
 
„Sukcesywna dostawa łączników reparacyjnych do łączenia rur kanalizacyjnych grawitacyjnych, wykonanych z różnych materiałów – w ramach usuwania awarii kanalizacyjnych”

 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl,tel. 12 620 32 97
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
28.09.2020 r. do godz. 9:15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 28.09.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 90%, długość okresu gwarancji – 10%.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Pliki do pobrania:
1. SIWZ.
2. Wzór oferty.
3.Oświadczenia i formularze.
4. Wzór umowy.
5. Informacja z otwarcia ofert.