Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

„Remont budynku administracyjnego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia”
Data dodania 2021-06-10 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 446/PN-47/2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 10 czerwca 2021 r.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 446/PN-47/2021 na zadanie:
„Remont budynku administracyjnego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia”.
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 3 miesiące od przekazania placu budowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów WMK S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 620 32 97
Specyfikację warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium wynosi 5 000,00 zł.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
7 lipca 2021 r. do godz. 9:15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 9:30 w siedzibie WMK S.A., budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena – 95%, długość okresu gwarancji – 5%.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych  robót budowlanych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi
w dniu 10 czerwca 2021 r.
Pliki do pobrania:
1. SWZ. (3.23MB, PDF)
2. Wzór oferty.
3. Oświadczenia  formularze.
4 .Informacja o dokumentacji zamieszczonej na serwerze FTP.
5. Konfiguracja1 połączenia SFTP w programie Total Commander.
6. Konfiguracja2 polaczenia SFTP w programie WinSCP.
7. Wzór umowy.
8. Wzór harmonogramu.