Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

„Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Krakowskiej w Krakowie w ramach inwestycji ZIKiT”
Data dodania 2018-12-05

Postępowanie nr: 970/SW-39/2018

 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ
dot.: zamówienia nr 970/SW-39/2018 na zadanie: „„Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Krakowskiej
w Krakowie w ramach inwestycji ZIKiT”” objęte umową ramową nr NU/184/2016, RA160007.

Kraków, 5 grudnia 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ROBIN", 30-105 Kraków, ul. Tadeusza Kościuszki 53, na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 1 828 000, 00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy. złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 2 248 440, 00 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:
-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.
Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich powyższych kryteriów uzyskały (w skali od 0 do 10):
2)        oferta złożona przez wykonawcę: AG System Sp. z o.o., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15 – łącznie 9,32 punktów, w tym:
-           w kryterium „Cena” – 8,82 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;
3)        oferta złożona przez wykonawcę: Jarosław Irzyk, OMEGA - Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 – łącznie 9,01 punktów, w tym:
-           w kryterium „Cena” – 8,51 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;
4)        oferta złożona przez wykonawcę: Mariusz Koładka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych "KOMA" (lider konsorcjum), Brzezie, ul. Narodowa 27, 32-080 Zabierzów – łącznie 8,85 punktów, w tym:
-           w kryterium „Cena” – 8,35 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;
5)        oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z o.o. 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 7,95 punktów, w tym:
-           w kryterium „Cena” – 7,45 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;
6)        oferta złożona wspólnie przez: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna (lider konsorcjum), Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz INSTBUD Sp. z o.o., Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 7,13 punktów, w tym:
-           w kryterium „Cena” – 6,63 punktów,
-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

5 grudnia 2018 r.