Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Jarockiego, Chanieckiej w Krakowie”
Data dodania 2021-01-05 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Postępowanie nr: 788/SK-11/2020
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W CELU REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ
dot.: zamówienia nr 788/SK-11/2020 na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej w ul. Jarockiego, Chanieckiej w Krakowie” objęte umową ramową nr NU/6/2019, RA190001.
Kraków, 5 stycznia 2021 r.
Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: MAJWER Spółka z o.o. 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 2 (Lider konsorcjum )  oraz WUPRINŻ Spółka Akcyjna, 60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35 (Partner konsorcjum) na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 291 738,87 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 87/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 358 838,81 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 81/100), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.
Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” - 9 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt.
Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich powyższych kryteriów oceny uzyskały (w skali od 0 do 10):

oferta złożona przez wykonawcę: Jarosław Irzyk, OMEGA - Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17– łącznie 8,33 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 7,33 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt;

oferta złożona przez wykonawcę: Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych 32-412 Wiśniowa, Lipnik 327 (Lider konsorcjum)"OMEGA" Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Iwona Irzyk, 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 (Partner konsorcjum) – łącznie 7,78 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 6,78 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt;

oferta złożona przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "ROBIN"30-105 Kraków, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 53– łącznie 7,34 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 6,34 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt;

oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka jawna 32-420 Gdów, Nieznanowice 50 (Lider konsorcjum)INSTBUD Spółka z o.o., 32-420 Gdów, Nieznanowice 50 (Partner konsorcjum) – łącznie 6,56 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 5,56 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt;

oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Spółka z o.o. 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15– łącznie 6,27 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 5,27 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt;

oferta złożona przez wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z o.o.30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5– łącznie 6,06 punktów, w tym:
w kryterium „Cena” – 5,06 punktów,
w kryterium „Długość okresu gwarancji” - 1 punkt.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej WMK S.A.: www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi
w dniu 5 stycznia 2021 r.