Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Świadczenie usług serwisowych wraz z wydłużeniem gwarancji urządzeń firmy HACH Lange zainstalowanych na terenie MPWIK – pomiary technologiczne
Data dodania 2020-04-29

Postępowanie nr: 363/PN-25/2020
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 29 kwietnia 2020r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 363/PN-25/2020 na zadanie:
Świadczenie usług serwisowych wraz z wydłużeniem gwarancji urządzeń firmy HACH Lange zainstalowanych na terenie MPWIK – pomiary technologiczne.
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 30 miesięcy od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 15 000, 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
18 maja 2020 r. do godz. 9:15.
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 18 maja 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Pliki do pobrania:
1. SIWZ.
2. Wzór oferty.
3. Oświadczenia i formularze.
4. Wzór umowy.
5. Informacja z otwarcia ofert.
 
Postępowanie nr: 363/PN-25/2020
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 363/PN-25/2020 na zadanie: „Świadczenie usług serwisowych wraz z wydłużeniem gwarancji urządzeń firmy HACH Lange zainstalowanych na terenie MPWIK – pomiary technologiczne”

 Kraków, 20 maja 2020 r.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie postanowień rozdziału XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: HACH LANGE Sp. z o. o. ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 1 789 662, 62 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 62 /100) plus należny podatek od towarów i usług VAT, zawierającą 48 - miesięczny okres gwarancji. Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza, to znaczy zawierała najniższą cenę ofertową.