Wykonanie i odbiór przyłącza

Powrót do strony głównej

Wykonanie i odbiór przyłącza

Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej - POBIERZ
 
  • plan sytuacyjny przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza
  • kserokopię opinii odpisu protokołu narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (wraz załącznikiem graficznym)
  • kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy lub informację, że uprawnienia są złożone w MPWiK S.A.
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
  • pisemne zgody właścicieli nieruchomości, zarządcy dróg na wejście w teren celem wykonania przyłącza
  • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - POBIERZ
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o działalności gospodarczej,
  • dwa egzemplarze umowy przyłączeniowej