Odrębne opomiarowanie lokali w budynku

Powrót do strony głównej

Odrębne opomiarowanie lokali w budynku

I. Budynki wielolokalowe

Warunki na jakich możliwe jest odrębne opomiarowanie lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym, celem zawarcia indywidualnych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków pomiędzy MPWiK S.A. w Krakowie a osobami korzystającymi z poszczególnych lokali w takim budynku, podane zostały w Załączniku Nr 1 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Informujemy, że:
 
 1. Zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym następuje na wniosek właściciela lub zarządcy budynku jeżeli:
 
 • instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przy wszystkich punktach czerpalnych,
 • jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez MPWiK S.A. w Krakowie z właścicielem lub zarządcą,
 • właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
 • właściciel lub zarządca na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
 • właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
 • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
 • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami bez zakłóceń dostaw wody do lokali. 
 
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć:
 
 • dokumentację projektową dla budynków nowoprojektowanych i istniejących nie wyposażonych w wodomierze przy punktach czerpalnych lub dokumentację powykonawczą dla budynków istniejących wyposażonych w wodomierze przy punktach czerpalnych, przedstawiającą schemat instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym na rzutach poziomych poszczególnych kondygnacji budynku z zaznaczeniem wodomierzy i zaworów odcinających,
 • określenie sposobu przerwania dostawy wody do lokalu lub punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami bez zakłócenia dostaw wody do lokali,
 • proponowany termin odczytu wskazań wodomierzy,
 • wnioski o zawarcie umów wypełnione przez osoby korzystające z lokali.

Zasady opracowania dokumentacji projektowej lub powykonawczej, o których mowa powyżej oraz pełny tryb postepowania, podane zostały w rozdziale II punkt 3.5 opracowania pn. „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”.
 
Informacja i składanie wniosków: ul. Senatorska 9, pok. nr 5, tel. 12 42 42 315.
 
II. Budynki jednorodzinne

Odrębne opomiarowanie lokali w tego typu budynkach, wymaga zainstalowania na przyłączu wodociągowym wodomierzy głównych w układzie równoległym (w miejscu zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) i możliwe jest wyłącznie, gdy:
 
 • w budynku znajdują się samodzielne lokale mieszkalne i użytkowe (usługowe),
 • w budynku wyodrębnione zostały lokale przez podział budynku fizyczny lub do użytkowania,
 • istnieje techniczna i prawna możliwość zainstalowania wodomierza(y) głównego(ych) w układzie równoległym i rozdzielenia instalacji wodociągowej w budynku (tj. poprowadzenia odrębnych instalacji wodociągowych za poszczególnymi wodomierzami głównymi). 
 
Osoba ubiegająca się o zawarcie z MPWiK S.A. w Krakowie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków (poprzez zainstalowanie wodomierza głównego w układzie równoległym), w pierwszej kolejności winna wystąpić do Wodociągów Miasta Krakowa z wnioskiem o wydanie informacji technicznej. Wnioski w tym zakresie należy składać na formularzu DRUK NR ITT-1.
Do wniosku należy załączyć w szczególności dokumenty potwierdzające wyodrębnienie lokali w budynku, opis stanu prawnego nieruchomości (działki, budynku, lokali) oraz rzuty kondygnacji budynku wraz z przedstawioną granicą podziału budynku (fizycznego lub do użytkowania).
 
Kolejnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej (przez uprawnionego projektanta) w zakresie zainstalowania dodatkowego wodomierza głównego (w układzie równoległym), która wraz z „Wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci” (formularz DRUK NR ITT-3). winna zostać złożona do MPWiK S.A. w Krakowie. Zawartość dokumentacji projektowej podana została w opracowaniu pn: „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” (Rozdział II, punkt 3.4).
 
Informacja i składanie wniosków: ul. Senatorska 9, pok. nr 5, tel. 12 42 42 315