Menu mobile

Najważniejsze wydarzenia

Powrót do strony głównej

Najważniejsze wydarzenia Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

24 listopad 2015 r.
Zakończono roboty objęte kontraktem „Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa wschód”.

3 listopad 2015 r.
Podpisano zmianę do umowy „Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Rollego do Stoczniowców w Krakowie”. Zamówienie uzupełniające udzielone zostało w związku z wystąpieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych w rozumieniu klauzuli 4.12 i koniecznością wykonania dodatkowych robót przygotowawczych co spowodowało wydłużenie Czasu na Ukończenie o 30 dni.

9 październik 2015 r.
Dnia 22.09.2015 podpisano Zmianę nr 1 do Kontraktu podpisanego z wykonawcą, firmą IDS – BUD S.A.w dniu 01.04.2014 r. Zmiana stanowi zamówienie uzupełniające zamówienia podstawowego. W ramach zmiany zostaną wykonane:
  • dodatkowy rurociągu DN 400 w komorze zasuw łączący rurociągi odpływowe z komór zbiornika wodociągowego z rurociągiem ssawnym hydroforni sieciowej wraz z niezbędną armaturą,
  • dodatkowe połączenia rurociągów DN 400 i DN 600 w rejonie ogrodzenia obiektu od strony ul. Węgrzeckiej.

8 październik 2015 r.
Dnia 31 sierpnia 2015 roku podpisano Zmianę nr 1 do Kontraktu podpisanego z wykonawcą, firmą Per Aarsleff Polska sp. z o.o. w dniu 05.06.2014 r. Zmiana została zawarta w związku z zatwierdzeniem przez Inżyniera Kontraktu roszczenia zgłoszonego przez Wykonawcę na podstawie klauzuli 20.1. Warunków Kontraktu, a dotyczącego rozbieżności w przebiegu trasy kanału na Odcinku P5- Górna głowica Syfonu Wilgi, pomiędzy danymi odniesienia zawartymi w PFU a stanem faktycznym, a także w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę, potwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu rozbieżnościami w faktycznych długościach kanałów oraz ilości przykanalików na poszczególnych odcinkach w stosunku do danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

18 wrzesień 2015 r.
Zakończono roboty objęte kontraktem „Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Czarodziejskiej do Wilgi” w Krakowie.

18 sierpień 2015 r.
18 sierpnia zakończono roboty budowlane na kontrakcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska, Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Spacerowa, Morcinka w Krakowie”.
 
W ramach kontraktu powstało prawie 2 km kanalizacji sanitarnej oraz wykonano 83 przyłącza. Prace budowlane prowadzono w okresie od sierpnia 2014 roku do sierpnia 2015 roku. Nowo powstałe odcinki kanalizacji  zapewniły odprowadzenie ścieków z mieszkań i domów, a także lokali usługowych. Jako pierwsze prowadzone były prace w ulicy Piltza i Babińskiego. Metodą wykopu otwartego powstało  450 m kanalizacji wzdłuż ulicy Piltza oraz 82 m kanalizacji w ulicy Babińskiego.  Następnie ułożono 202 m rur kanalizacyjnych w ulicy Spacerowej. Nowo powstały kanał w ulicach Piltza, Babińskiego i Spacerowej, umożliwi w przyszłości przejęcie ścieków, które trafiają do oczyszczalni ścieków przy Szpitalu im. Józefa Babińskiego. Ścieki te będą kierowane do centralnej kanalizacji miasta a lokalna oczyszczalnia zostanie zlikwidowana.
 
W kolejnych ulicach: Malinowej, Jeleniogórskiej i Orzechowej długość nowej kanalizacji wyniosła prawie 1 km. W ulicy Morcinka zostało ułożonych 285,5 metra kanałów, powstała też pompownia wraz rurociągiem tłocznym, jej budowa była konieczna ze względu na ukształtowanie terenu.

16 lipiec 2015 r.
W dniu 29 czerwca 2015 podpisano Aneks nr 1 do umowy  z dnia 21 listopada 2013 roku zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem  Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach Aneksu dokonano rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu: w  kontrakcie „Budowa Kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska, Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Spacerowa, Morcinka w Krakowie” o przyłącza  a w kontrakcie „Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa wschód” o zakup gruntu pod zbiorniki. Tym samym kwoty uległy zmianie. Kwota całkowita Projektu wynosi obecnie 83 145 825,90 zł (z VAT) a dofinansowanie z Funduszu Spójności to 36 868 938,65 zł.

28 lipiec 2014 r.
Podpisanie umowy na kontrakt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska, Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Spacerowa, Morcinka w Krakowie”. Prace prowadzone będą przez konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.  z Gdowa - lider konsorcjum oraz partnerzy: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk, Ruda Śląska, Aneta Irzyk AGEMO Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Wiśniowa,które zostało wyłonione w ramach ogłoszonego przetargu. Całkowity koszt kontraktu wyniesie  netto:3 285 842,79 zł.
 
5 czerwiec 2014 r.
Podpisanie umowy na Kontrakt pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Czarodziejskiej do Wilgi w Krakowie”. Przetarg wygrała firma Per Aarsleff Polska sp. z o.o. z Warszawy, i to ona będzie odpowiedzialna za prace modernizacyjne. Kontrakt obejmie modernizację odcinka o łącznej długości 2,4 km. Prace prowadzone w ramach kontraktu pozwolą na znaczną  poprawę stanu technicznego kanału, co zminimalizuje możliwość infiltracji wody gruntowej. Koszt całego przedsięwzięcia netto wynosi: 10.870.000,00 zł.

7 kwiecień 2014 r.
Podpisanie umowy na rewitalizację kanalizacji. Prace zostaną wykonane przez firmę BELEJKAN Sp. z o.o. ze Szczecina, wyłonioną na podstawie przeprowadzonego przetargu. Kontrakt będzie zrealizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”, nazwa kontraktu: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Rollego do Stoczniowców w Krakowie”. Koszt całego przedsięwzięcia netto wynosi: 28.178.353,81 zł.

1 kwiecień 2014 r.
Podpisanie umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie a  konsorcjum firm: IDS – BUD S.A. z Warszawy – lider konsorcjum, oraz AQUA SEEN sp. z o.o. z Warszawy – partner konsorcjum, które wygrało przetarg na kontrakt: „Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa wschód”. Wartość kontraktu netto bez podatku VAT: 16.095.934,96 zł. 
 
7 luty 2014 r.
Podpisanie umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A., w Krakowie a firmą "EKOCENTRUM" Sp. z o.o. z Wrocławia w sprawie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pod nazwą Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”. Wartość kontraktu bez VAT 486.000,00 zł.W ramach umowy Inżynier jest zobowiązany do nadzorowania i zarządzania czterema kontraktami na roboty: Zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa wschód, Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Rollego do Stoczniowców w Krakowie, Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Czarodziejskiej do Wilgi w Krakowie, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska, Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Spacerowa, Morcinka w Krakowie. Ponadto usługa Inżyniera obejmuje  rzeczowe i finansowe rozliczenie zadań zrealizowanych w ramach kontraktu „Budowa kanalizacji w latach 2007-2012”.
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III” pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet I.
Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 94 875 601,04 zł  z czego maksymalna wysokość dofinansowania z  Funduszu Spójności to: 40 883 869,69 zł. 

21 listopad 2013 r.