Historia

Jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, widząc możliwości uzyskaniadofinansowania, rozpoczęliśmy przygotowania poprzez wybór zadań inwestycyjnych mogących spełniać podstawowe kryteria. Przegląd wykazał duży potencjał możliwości zadaniowych, tak w dziedzinie kanalizacji jak i wodociągów. Ostatecznie wybrano 17 zadań, które podzielone zostały na dwie grupy – przedsięwzięcia wodociągowe i kanalizacyjne. Wnioski wstępne – tzw. Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w grudniu 2003 r. Wtedy były to jeszcze dwa osobne wnioski:

1. Poprawa jakości i niezawodności zaopatrzenia w wodę Miasta Krakowa
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej miasta Krakowa

W czerwcu 2004 r. Minister Środowiska zatwierdził projekt „kanalizacyjny” do przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności, co otworzyło procedurę opracowania Studium Wykonalności i Wniosku Aplikacyjnego. Na przełomie lipca i sierpnia spłynęły oferty od firm konsultingowych i ostatecznie we wrześniu jedna z krakowskich firm rozpoczęła pracę nad Studium i Wnioskiem.
W tym też okresie z inicjatywy NFOŚiGW powstała propozycja połączenia obu KPP w jeden zintegrowany program zawierający wszystkie inwestycje MPWiK S.A. W wyniku tych zmian powstało jedno przedsięwzięcie pn. „Program poprawy jakości i niezawodności infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej miasta Krakowa”, przy czym zadania „kanalizacyjne” stały się Fazą I a zadania „wodociągowe” uzupełnione o zadania kanalizacyjne Fazą II. Podział na fazy miał także swoje uzasadnienie różnym stopniem zaawansowania poszczególnych zadań w aspekcie przygotowania przed inwestycyjnego.Najważniejsze daty:

12 grudzień 2003 złożenie w WFOŚiGW Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia dla wniosków :
  • „Poprawa jakości i niezawodności zaopatrzenia w wodę miasta Krakowa”
  • „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej miasta Krakowa”,

16 sierpień 2005 MGiP przesłało w/w dokumenty do KE,
17 sierpień 2005 Komisja Europejska potwierdziła otrzymanie Wniosku o dofinansowanie fazy I oraz potwierdziła nadanie projektowi numeru identyfikacyjnego 2005 PL 16 C PE 009,
19 grudnia 2005 Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania.
13 luty 2006 Powołanie Jednostki Realizującej Projekt „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie” (JRP-G),
31 marca 2006 Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
22 - 26 maj 2006 Kontrola przedrealizacyjna przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
27 maj 2006 Ogłoszenie przetargu na zadanie: „Inżynier dla przedsięwzięcia „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap I”
13 września 2006 Rozstrzygnięcie przetargu, wybrana została oferta konsorcjum firm: EKOCENTRUM Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1 54-434 Wrocław, PROJECT MANAGEMENT LTD. Killakee House Belgard Square Tallaght Dublin 24 - Irlandia, Pracownie Badawczo-Projektowe „EKOSYSTEM” Sp. z.o.o. ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra.
10 października 2006 Podpisanie umowy : Inżynier dla przedsięwzięcia „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie – etap I”. Wartość netto kontraktu wynosi 1.200.000 Euro.
30 listopada 2006 Konferencja prasowa zorganizowana w siedzibie MPWiK S.A dot. poinformowania opinii publicznej o prowadzonym Projekcie.
15 stycznia 2007 opublikowanie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na Kontrakt I: Zadanie 1 - "Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko" i Zadanie 2 - "Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie"
17 marca 2007 opublikowanie ogłoszeń dotyczących przetargów nieograniczonych na Kontrakt III : "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanalizacja nieprzełazowa w Krakowie" oraz Kontrakt IV : "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanalizacja nieprzełazowa w Nowej Hucie"
20 marca 2007 podpisanie umowy na realizację Kontraktu I z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Paweł Piechnik, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, woj. Polska/Mazowieckie. Cena wybranej oferty: 3 011 116 Euro.
19 kwietnia 2007 przekazanie terenu budowy Wykonawcy Kontraktu I.
25 kwietnia 2007 opublikowanie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na Kontrakt II : "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe”.
18 lipca 2007 Rozstrzygnięcie przetargu na Kontrakt II, wybrana została oferta konsorcjum firm: PBG S.A – Wysogotowo k/Poznania, ul Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, INFRA Spółka z o.o. – Wysogotowo k/Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, PBRSP Spółka z o.o. – ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
13 sierpnia 2007 Rozstrzygnięcie przetargu na Kontrakt III, wybrana została oferta konsorcjum firm: PBG S.A – Wysogotowo k/Poznania, ul Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, INFRA Spółka z o.o. – Wysogotowo k/Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo
13 sierpnia 2007 Rozstrzygnięcie przetargu na Kontrakt IV, wybrana została oferta PER AARSLEFF Polska Spółka z o.o. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 131
21 sierpnia 2007 – Podpisanie umowy na roboty dla Kontraktu II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" z konsorcjum firm PBG S.A – Wysogotowo k/Poznania, ul Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, INFRA Spółka z o.o. – Wysogotowo k/Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, PBRSP Spółka z o.o. – ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
31 sierpnia 2007 – Podpisanie umowy na roboty dla Kontraktu III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" z konsorcjum firm PBG S.A – Wysogotowo k/Poznania, ul Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, INFRA Spółka z o.o. – Wysogotowo k/Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo
3 października 2007 – Podpisanie umowy na roboty dla Kontraktu IV: Zadanie 3/3 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Nowa Huta" z firmą Per Aarsleff Polska Spółka z o.o., ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa
22 grudnia 2007 – opublikowanie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)"
31 stycznia 2008 – zakończenie robót na Kontrakcie I: Zadanie 1 "Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko" i Zadanie 2 "Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie"
29 lutego 2008 - unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)")"
5 kwietnia 2008 - opublikowanie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)"
17-19 czerwca 2008 -  udział w konferencji Inżynieria 2008 w Tomaszowicach, której współorganizatorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, terenowe pokazy technologii renowacji kanalizacji na Kontraktach II, III i IV
26 czerwca 2008 -  Podpisanie umowy na roboty dla Kontraktu V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)" z konsorcjum firm ZIAJKA Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o - ul. Chałupnicza 21, Wrocław, Przedsiębiorstwo budowlane COMPLEX-BUD - ul. Wiśniowa 2, Jelcze-Laskowice, AG System sp. z o.o. - ul. Senatorska 15, Kraków, DROMET sp. z o.o. - ul. Jesienna 139, Częstochowa.
25 lipca 2008 - Przekazanie Prawa Dostępu do terenu budowy - Wykonawcy Kontaktu V
 
Lipiec/wrzesień 2008 – publikacja artykułu w kwartalniku „Inżynieria Bezwykopowa” za okres lipiec-wrzesień 2008.
12 sierpnia 2008 – zgodnie z umową dokonano Przeglądu Gwarancyjnego na Kontrakcie I. Komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy nie stwierdziła żadnych wad i usterek.
Wrzesień/październik 2008 - artykuł w czasopiśmie branżowym „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” nr 5(20) za okres wrzesień-październik 2008.
19 lutego 2009 - zakończył się okres zgłaszania wad na Kontrakcie I.
11 marca 2009 - wydanie przez Inżynieria Świadectwa Wykonania Robót dla Kontraktu I.
Marzec 2009 - umieszczenie dwóch tablic informacyjnych dla Kontraktu V: Zadanie IV – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (dzielnica Nowa Huta). Tablice te zostały wykonane i umieszczone zgodnie z wytycznymi MRR.
12 kwietnia 2009 - zmiana kwoty Kontraktowej na Kontrakcie II na 9 357 047,72 euro w związku z zaakceptowaniem przez zastępcę SUZ ulic zamiennie włączonych.
Maj 2009 – Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę Decyzji KE nr K(2005)5810 z dnia 19.12.2005 r.
26-28 maja 2009 r. Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji. Podczas Targów rozdawane były broszury „Woda źródło życia” w ilości 150 szt., Bydgoszcz.
16-19 czerwca 2009 - Konferencja prasowa VII Międzynarodowa Konferencja „ Inżynieria 2009”19 czerwca 2009 - publikacja artykułu w gazecie „Głos”- Tygodnik Nowohucki
26 czerwca 2009 - Konferencja prasowa  Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie- Etap I”- Przedstawienie, zaawansowanie na Kontraktach II, III i IV dotyczących renowacji kanalizacji”.
10 lipca 2009 -  publikacja artykułu „Kolektor DTW i kanalizacja w Nowej Hucie” w 28 numerze czasopisma „Głos”
18 sierpnia 2009 - zakończenie Kontraktu II
30 września 2009 - publikacja artykułu w gazecie krakowskiej w dodatku UE wykorzystaj szansę „Skutecznie chronić naturę „ukazał się artykuł „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie –etap I”
30 września 2009 - zakończenie kontraktu IV
22 października 2009 - zakończenie Kontraktu III1-2  grudnia 2009 -  konferencja na Politechnice Wrocławskiej pt. ”Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej”11 grudnia 2009 - publikacja artykułu „Nawet smok nam nie straszny” w czasopiśmie „Inżynieria Bezwykopowa” w okresie listopad –grudzień [30] 6/2009.
11 grudnia 2009 - publikacja artykułu „Gdy projekt zbliża się do końca...” w czasopiśmie „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” nr 6 listopad