Menu mobile

Historia Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, widząc możliwości uzyskaniadofinansowania, rozpoczęliśmy przygotowania poprzez wybór zadań inwestycyjnych mogących spełniać podstawowe kryteria. Przegląd wykazał duży potencjał możliwości zadaniowych, tak w dziedzinie kanalizacji jak i wodociągów. Ostatecznie wybrano 17 zadań, które podzielone zostały na dwie grupy – przedsięwzięcia wodociągowe i kanalizacyjne. Wnioski wstępne – tzw. Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia (KPP) zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w grudniu 2003 r. Wtedy były to jeszcze dwa osobne wnioski:

1. Poprawa jakości i niezawodności zaopatrzenia w wodę Miasta Krakowa
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej miasta Krakowa

W czerwcu 2004 r. Minister Środowiska zatwierdził projekt „kanalizacyjny” do przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności, co otworzyło procedurę opracowania Studium Wykonalności i Wniosku Aplikacyjnego. Na przełomie lipca i sierpnia spłynęły oferty od firm konsultingowych i ostatecznie we wrześniu jedna z krakowskich firm rozpoczęła pracę nad Studium i Wnioskiem.
W tym też okresie z inicjatywy NFOŚiGW powstała propozycja połączenia obu KPP w jeden zintegrowany program zawierający wszystkie inwestycje WMK S.A. W wyniku tych zmian powstało jedno przedsięwzięcie pn. „Program poprawy jakości i niezawodności infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej miasta Krakowa”, przy czym zadania „kanalizacyjne” stały się Fazą I a zadania „wodociągowe” uzupełnione o zadania kanalizacyjne Fazą II. Podział na fazy miał także swoje uzasadnienie różnym stopniem zaawansowania poszczególnych zadań w aspekcie przygotowania przed inwestycyjnego.Najważniejsze daty:

12 grudzień 2003 złożenie w WFOŚiGW Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia dla wniosków :
  • „Poprawa jakości i niezawodności zaopatrzenia w wodę miasta Krakowa”
  • „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej miasta Krakowa”,

16 sierpień 2005 MGiP przesłało w/w dokumenty do KE,
17 sierpień 2005 Komisja Europejska potwierdziła otrzymanie Wniosku o dofinansowanie fazy I oraz potwierdziła nadanie projektowi numeru identyfikacyjnego 2005 PL 16 C PE 009,
19 grudnia 2005 Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania.
13 luty 2006 Powołanie Jednostki Realizującej Projekt „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie” (JRP-G),
31 marca 2006 Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
22 - 26 maj 2006 Kontrola przedrealizacyjna przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
27 maj 2006 Ogłoszenie przetargu na zadanie: „Inżynier dla przedsięwzięcia „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap I”
13 września 2006 Rozstrzygnięcie przetargu, wybrana została oferta konsorcjum firm: EKOCENTRUM Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1 54-434 Wrocław, PROJECT MANAGEMENT LTD. Killakee House Belgard Square Tallaght Dublin 24 - Irlandia, Pracownie Badawczo-Projektowe „EKOSYSTEM” Sp. z.o.o. ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra.
10 października 2006 Podpisanie umowy : Inżynier dla przedsięwzięcia „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie – etap I”. Wartość netto kontraktu wynosi 1.200.000 Euro.
30 listopada 2006 Konferencja prasowa zorganizowana w siedzibie WMK S.A dot. poinformowania opinii publicznej o prowadzonym Projekcie.
15 stycznia 2007 opublikowanie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na Kontrakt I: Zadanie 1 - "Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko" i Zadanie 2 - "Budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie"
17 marca 2007 opublikowanie ogłoszeń dotyczących przetargów nieograniczonych na Kontrakt III : "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanalizacja nieprzełazowa w Krakowie" oraz Kontrakt IV : "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanalizacja nieprzełazowa w Nowej Hucie"
20 marca 2007 podpisanie umowy na realizację Kontraktu I z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Paweł Piechnik, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, woj. Polska/Mazowieckie. Cena wybranej oferty: 3 011 116 Euro.
19 kwietnia 2007 przekazanie terenu budowy Wykonawcy Kontraktu I.
25 kwietnia 2007 opublikowanie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na Kontrakt II : "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe”.
18 lipca 2007 Rozstrzygnięcie przetargu na Kontrakt II, wybrana została oferta konsorcjum firm: PBG S.A – Wysogotowo k/Poznania, ul Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, INFRA Spółka z o.o. – Wysogotowo k/Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, PBRSP Spółka z o.o. – ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
13 sierpnia 2007 Rozstrzygnięcie przetargu na Kontrakt III, wybrana została oferta konsorcjum firm: PBG S.A – Wysogotowo k/Poznania, ul Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, INFRA Spółka z o.o. – Wysogotowo k/Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo
13 sierpnia 2007 Rozstrzygnięcie przetargu na Kontrakt IV, wybrana została oferta PER AARSLEFF Polska Spółka z o.o. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 131
21 sierpnia 2007 – Podpisanie umowy na roboty dla Kontraktu II: Zadanie 3/1 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" z konsorcjum firm PBG S.A – Wysogotowo k/Poznania, ul Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, INFRA Spółka z o.o. – Wysogotowo k/Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, PBRSP Spółka z o.o. – ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
31 sierpnia 2007 – Podpisanie umowy na roboty dla Kontraktu III: Zadanie 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" z konsorcjum firm PBG S.A – Wysogotowo k/Poznania, ul Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo, INFRA Spółka z o.o. – Wysogotowo k/Poznania, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo
3 października 2007 – Podpisanie umowy na roboty dla Kontraktu IV: Zadanie 3/3 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Nowa Huta" z firmą Per Aarsleff Polska Spółka z o.o., ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa
22 grudnia 2007 – opublikowanie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)"
31 stycznia 2008 – zakończenie robót na Kontrakcie I: Zadanie 1 "Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko" i Zadanie 2 "Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie"
29 lutego 2008 - unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)")"
5 kwietnia 2008 - opublikowanie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na Kontrakt V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)"
17-19 czerwca 2008 -  udział w konferencji Inżynieria 2008 w Tomaszowicach, której współorganizatorem były Wodociągi Miasta Krakowa S.A., terenowe pokazy technologii renowacji kanalizacji na Kontraktach II, III i IV
26 czerwca 2008 -  Podpisanie umowy na roboty dla Kontraktu V: Zadanie 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)" z konsorcjum firm ZIAJKA Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o - ul. Chałupnicza 21, Wrocław, Przedsiębiorstwo budowlane COMPLEX-BUD - ul. Wiśniowa 2, Jelcze-Laskowice, AG System sp. z o.o. - ul. Senatorska 15, Kraków, DROMET sp. z o.o. - ul. Jesienna 139, Częstochowa.
25 lipca 2008 - Przekazanie Prawa Dostępu do terenu budowy - Wykonawcy Kontaktu V
 
Lipiec/wrzesień 2008 – publikacja artykułu w kwartalniku „Inżynieria Bezwykopowa” za okres lipiec-wrzesień 2008.
12 sierpnia 2008 – zgodnie z umową dokonano Przeglądu Gwarancyjnego na Kontrakcie I. Komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy nie stwierdziła żadnych wad i usterek.
Wrzesień/październik 2008 - artykuł w czasopiśmie branżowym „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” nr 5(20) za okres wrzesień-październik 2008.
19 lutego 2009 - zakończył się okres zgłaszania wad na Kontrakcie I.
11 marca 2009 - wydanie przez Inżynieria Świadectwa Wykonania Robót dla Kontraktu I.
Marzec 2009 - umieszczenie dwóch tablic informacyjnych dla Kontraktu V: Zadanie IV – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (dzielnica Nowa Huta). Tablice te zostały wykonane i umieszczone zgodnie z wytycznymi MRR.
12 kwietnia 2009 - zmiana kwoty Kontraktowej na Kontrakcie II na 9 357 047,72 euro w związku z zaakceptowaniem przez zastępcę SUZ ulic zamiennie włączonych.
Maj 2009 – Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę Decyzji KE nr K(2005)5810 z dnia 19.12.2005 r.
26-28 maja 2009 r. Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji. Podczas Targów rozdawane były broszury „Woda źródło życia” w ilości 150 szt., Bydgoszcz.
16-19 czerwca 2009 - Konferencja prasowa VII Międzynarodowa Konferencja „ Inżynieria 2009”19 czerwca 2009 - publikacja artykułu w gazecie „Głos”- Tygodnik Nowohucki
26 czerwca 2009 - Konferencja prasowa  Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie- Etap I”- Przedstawienie, zaawansowanie na Kontraktach II, III i IV dotyczących renowacji kanalizacji”.
10 lipca 2009 -  publikacja artykułu „Kolektor DTW i kanalizacja w Nowej Hucie” w 28 numerze czasopisma „Głos”
18 sierpnia 2009 - zakończenie Kontraktu II
30 września 2009 - publikacja artykułu w gazecie krakowskiej w dodatku UE wykorzystaj szansę „Skutecznie chronić naturę „ukazał się artykuł „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie –etap I”
30 września 2009 - zakończenie kontraktu IV
22 października 2009 - zakończenie Kontraktu III1-2  grudnia 2009 -  konferencja na Politechnice Wrocławskiej pt. ”Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej”11 grudnia 2009 - publikacja artykułu „Nawet smok nam nie straszny” w czasopiśmie „Inżynieria Bezwykopowa” w okresie listopad –grudzień [30] 6/2009.
11 grudnia 2009 - publikacja artykułu „Gdy projekt zbliża się do końca...” w czasopiśmie „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” nr 6 listopad