Menu mobile

Inspektor/Specjalista ds. Finansowych w Dziale Finansowym

Powrót do strony głównej

Inspektor/Specjalista ds. Finansowych w Dziale Finansowym Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. ogłaszają nabór na stanowisko: 

Inspektor/Specjalista ds. Finansowych w Dziale Finansowym

 

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, kierunkowego ( Finanse i Rachunkowość),
 • znajomości przepisów prawnych, podatkowych oraz zagadnień z ustawy o rachunkowości,
 • systematyczności, dokładności i terminowości w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności tworzenia i wdrażania procedur księgowych,
 • mile widziane doświadczenie w księgowości  bądź dziale finansowym.   
         

Obowiązki:

 • odpowiedzialność za poprawność dokumentacji finansowej i księgowej,
 • obsługa systemów bankowości elektronicznej, sprawozdań NBP, systemu księgowego IFS 10,
 • wdrażanie, aktualizowanie i usprawnianie procedur księgowo-podatkowych,
 • rozliczanie faktur kosztowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi : organami podatkowymi, bankami, urzędem statystycznym.
     

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • stały etat,
 • interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia,
 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • przyjazne środowisko pracy.
 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego z dopiskiem „Inspektor/Specjalista ds. Finansowych w Dziale Finansowym” na Dzienniku Podawczym w siedzibie Spółki tj. Kraków, ul. Senatorska 9, lub poprzez formularz rekrutacyjny udostępniony poniżej, najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, w tym dokumentach oraz podanych w trakcie rekrutacji w celach niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji prowadzonej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Jestem świadomy/a swojego prawa do wycofania zgody w dowolnym czasie, oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dokonanego przed wycofaniem zgody.

Formularz rekrutacyjny

Wszystkie pola formularza oprócz telefonu są obowiązkowe.

Imię i nazwisko użytkownika
Dane kontaktowe oraz CV użytkownika
Wskaż z dysku

CV powinno zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – adres korespondencyjny, informacje o dotychczasowej edukacji oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli CV zawiera informacje inne niż wskazane powyżej (np. numer telefonu, adres e-mail, inne dane kandydata), prosimy zaznaczyć okienko ze zgodą (wyrazić zgodę) na przetwarzanie tych danych; w innym przypadku nie będziemy mogli przetworzyć Państwa zgłoszenia.

W celu ułatwienia kontaktu mogą Państwo podać swój numer telefonu lub adres e-mail.

Opcjonalnie mogą Państwo załączyć list motywacyjny. Jeśli list motywacyjny zawiera informacje inne niż wskazane powyżej, prosimy zaznaczyć okienko ze zgodą (wyrazić zgodę) na przetwarzanie tych danych; w innym przypadku nie będziemy mogli przetworzyć Państwa zgłoszenia.

Zgody użytkownika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji

W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani braniem udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WMK (w szczególności, gdy WMK nie prowadzi bieżącej rekrutacji, a chcą Państwo abyśmy rozważyli Państwa kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych), uprzejmie prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych kandydata do pracy zawartych w formularzu i dokumentach aplikacyjnych na potrzeby obecnej lub przyszłych rekrutacji jest Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A., z siedzibą przy ul. Senatorskiej 1, 30-106, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057956, o numerze NIP 6750000065, REGON 350720714, o kapitale zakładowym w wysokości 232 117 000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: Administrator); dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@wodociagi.krakow.pl.

Administratorem danych osobowych kandydata do pracy na potrzeby rekrutacji jest Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A., z siedzibą przy ul. Senatorskiej 1, 30-106, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057956, o numerze NIP 6750000065, REGON 350720714, o kapitale zakładowym w wysokości 232 117 000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: Administrator, dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@wodociagi.krakow.pl.

Dane osobowe kandydata pozyskane w toku rekrutacji są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • dla potrzeb przeprowadzenia obecnej rekrutacji:
  • dane osobowe kandydata są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w przypadku rozważania zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Kodeksem Pracy); w przypadku podania dodatkowych danych przez kandydata, przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez niego w tym zakresie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w przypadku rozważania zatrudnienia kandydata na podstawie umowy cywilnoprawnej, jego dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na potrzeby przyszłych rekrutacji, jedynie w przypadku udzielenia przez kandydata odrębnej, dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia w związku z bieżącą rekrutacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dotyczy tylko kandydatów, z którymi WMK zdecyduje się zawrzeć taką umowę);
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych oznaczonych [*] jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przez przepisy prawa pracy (w przypadku rozważania zatrudnienia kandydata na podstawie umowy o pracę), bądź dla celów przeprowadzenia rekrutacji z udziałem kandydata (w przypadku rozważania zatrudnienia kandydata na podstawie umowy cywilnoprawnej). Niepodanie tych danych osobowych uniemożliwi kandydatowi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych, ich podanie jest dobrowolne. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, kandydat ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Kandydatowi przysługuje także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody kandydata; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat może skorzystać z przysługujących mu praw, przesyłając swoje żądanie na adres: iod@wodociagi.krakow.pl.

Dane osobowe kandydata będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody na potrzeby obecnej rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia rekrutacji, jak wskazano wyżej. W przypadku kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te będą przechowywane do czasu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres [7 miesięcy] od momentu przesłania aplikacji.

Okresy przechowywania danych mogą zostać przedłużone o okresy wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w przypadku zatrudnienia kandydata. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna on, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: działający na zlecenie administratora dostawcy usług IT. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.