Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Nowy Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Data dodania 2017-04-01

1 kwietnia 2017 roku ukonstytuował się nowy skład Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie.


Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Piotr Ziętara – od początku swojej kariery zawodowej, czyli od 2001 roku, związany
z Wodociągiem Miasta Krakowa. W Spółce rozpoczął pracę jako referent, w kolejnych latach stopniowo awansując m.in. na stanowiska: Kierownika Biura Zarządu i PR (jednocześnie rzecznika prasowego MPWiK S.A.), Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania Personelem,
a następnie Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego.
 
Piotr Ziętara jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

Swoje wykształcenie systematycznie poszerzał w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz zarządzania, współpracy
i koordynacji pomiędzy Spółką i otoczeniem rynkowym, współpracy pomiędzy organami statutowymi. Przez lata pracy w Wodociągu Miasta Krakowa skutecznie budował pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Współuczestniczył w realizacji projektów,  wdrażaniu nowych systemów i narzędzi informatycznych oraz zarządczych. Nabył doświadczenie w kierowaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu przedsiębiorstwem w czasie sytuacji nadzwyczajnych.  
 
Piotr Ziętara od lat współpracuje ze światem nauki, będąc Przewodniczącym Komitetu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego. Jest członkiem Zespołu konsultacyjnego i uczestniczy w pracach nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, działającego w ramach struktur Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Jest także ekspertem współuczestniczącym w procesie legislacyjnym związanym z projektem nowego Prawa Wodnego oraz przedstawicielem Izby Gospodarczej  w Komisji EUREAU ds. ścieków przy Komisji Europejskiej.
 
 
Na funkcję Wiceprezesa Zarządu wybrany został przez Radę Nadzorczą MPWiK S.A. - Paweł Senderek, związany z Wodociągiem Miasta Krakowa od roku 1999. Pracę w Spółce rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Przetargów i Umów, a następnie zdobywał doświadczenie pełniąc m.in. funkcje: Głównego Specjalisty - Pełnomocnika Prezesa ds. Udzielania Zamówień i Przygotowania Inwestycji, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich, p.o. Dyrektora
ds. Techniczno-Inwestycyjnych. Przed powołaniem na Wiceprezesa Zarządu pracował na stanowisku Dyrektora Technicznego.
Od 14.09.2004 roku był również Prokurentem samoistnym MPWiK S.A.
 
Paweł Senderek jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.
W trakcie ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej nabył i ugruntował wiedzę oraz doświadczenie w obszarach: funkcjonowania spółki prawa handlowego i zarządzania firmą,  współpracy pomiędzy Spółką i otoczeniem rynkowym,  procesów przygotowania i udzielania zamówień publicznych. Posiada również praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, organizacji procesu technicznego, negocjacji oraz rozwiązywania sporów gospodarczych, wielokrotnie reprezentował Wodociąg Miasta Krakowa w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie.  Współuczestniczył także w efektywnym pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych, zwłaszcza funduszy ekologicznych, uzyskał niezbędną kwalifikację i pełnił wielokrotnie funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu - Measure Authorising Officer.

Na stanowisku Członka Zarządu pozostała Wanda Słobodzian, która pracę w Wodociągu Miasta Krakowa rozpoczęła w 2003 roku jako Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej. W następnym roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, a następnie pełniła m.in. funkcję: Pełnomocnika Zarządu ds. Analiz Strategicznych, Głównego Specjalisty ds. Ekonomicznych i Controlingu. W roku 2006 w wyniku rozstrzygnięcia konkursu publicznego została  Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno - Finansowym.
 
Wanda Słobodzian ukończyła studia wyższe na Wydziale Ekonomiki Pracy i Polityki Społecznej, a następnie studia podyplomowe
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W trakcie swojej pracy zawodowej, systematycznie uzupełniała wiedzę specjalistycznymi kursami, szkoleniami i warsztatami związanymi m.in. z planowaniem strategicznym, zarządzaniem przedsiębiorstwem przemysłowym, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem i zarządzaniem centrami kosztów, sporządzaniem wniosków taryfowych,  systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001, zarządzaniem czasem pracy, zasadami finansowania budowy infrastruktury technicznej, nowymi sposobami
i źródłami finansowania sektora publicznego, wyceną wartości spółek i grupy kapitałowej, służebnością przesyłu.
 
Po ukończeniu studiów wyższych, doświadczenie zawodowe zdobywała w trzech dużych przedsiębiorstwach: Zakładzie Budowy Maszyn
i Aparatury im. Stanisława Szadkowskiego, Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego w Krakowie oraz w Zakładzie Budowy Maszyn
i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie, Spółka Akcyjna. Przez ponad 25 lat zajmowała stanowiska kierownicze, w działach planowania i controllingu, zarządzania i spraw pracowniczych, ekonomiczno-finansowych.
Ponadto w latach 2002 - 2004 sprawowała funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki kapitałowej.
 
Jako jedyny, dotychczas niezwiązany z Wodociągiem Miasta Krakowa, do Zarządu Spółki wszedł Janusz Wesołowski.                                                             
 
Karierę zawodową rozpoczął w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych  „Polfa”. Później pracował m.in. jako: Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych  Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego "Energopol-2" - "Hydrotest", sprawując nadzór ekonomiczny nad budową ciągu technologicznego Raba II, który zaopatruje Gminę Miejską Kraków w wodę ze Zbiornika Dobczyckiego. Z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowego spotkał się również,  jako ekspert ekonomiczny kancelarii prawnej obsługującej Grupę PBG, której  Spółki  były generalnymi wykonawcami modernizacji i rozbudowy Zakładu Oczyszczania Ścieków „Płaszów” oraz inwestycji realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie– Etap I”.

Następnie był Dyrektorem Ekonomicznym firmy Autoelektronika Service, Doradcą handlowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego "AVITA". Przez wiele lat pracował jako Zastępca Prezesa Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Bezpośrednio przed powołaniem w skład Zarządu MPWiK S.A., był Prezesem Zarządu Stalbud Tarnów S.A. w Restrukturyzacji.
 
Janusz Wesołowski ukończył Akademię Ekonomiczną  w Krakowie, a następnie studia podyplomowe w Studium Doskonalenia Kariery Kierowniczej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Związki z Alma Mater utrzymuje do dziś prowadząc zajęcia na Katedrze Gospodarki Administracji Publicznej. Ukończył kurs państwowy dla „Członków Rad Nadzorczych jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa" oraz kursy Najwyższego Kierownictwa Certyfikatu ISO. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.