Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Zmiany w Zarządzie Spółki
Data dodania 2019-01-21

W dniu 20 stycznia 2019 roku do obecnego składu Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa dołącza nowy członek.  Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, nowym Członkiem Zarządu Spółki jest Pan Wojciech Szczepanik.
 
Wojciech Szczepanik
Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Od 2007 roku jako Wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., był odpowiedzialny za wydatkowanie funduszy europejskich dla małopolskich przedsiębiorców, pozyskując blisko 1 mld zł wsparcia z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Współtworzył, a następnie nadzorował działania Centrum Business in Małopolska, koordynującego prace związane z promocją gospodarczą Województwa Małopolskiego. W czerwcu 2014 roku został Dyrektorem krakowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie podjął i wdrożył działania podnoszące jakość i efektywność obsługi przeszło miliona klientów. W lutym 2015 r. został powołany na stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. Od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r. pełnił funkcję Sekretarza Województwa Małopolskiego, koordynując pracę poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego.  Współtworzył i nadzorował programy realizowane przez Województwo Małopolskie, w tym m.in. projekt związany z jakością powietrza „Oczyszczacze powietrza – w każdym przedszkolu i żłobku w Małopolsce”. Z Wodociągami Miasta Krakowa związany od roku 2017, jako członek Rady Nadzorczej Spółki.
 
Wojciech Szczepanik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat, samorządowiec, pracował w kancelariach adwokackich, udzielał również bezpłatnych porad prawnych w ramach organizacji pozarządowych. W trakcie swojej kariery zawodowej systematycznie uzupełniał wiedzę specjalistycznymi kursami, szkoleniami i warsztatami z zakresu zamówień publicznych, pozyskiwania środków europejskich oraz zarządzania. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.
 
Zawodowe zainteresowania koncentruje wokół wykorzystania szans absorpcji środków unijnych oraz aspektów prawnego otoczenia gospodarki publicznej, ze szczególnym naciskiem na przepisy związane z kontraktowaniem.
 
 
 
Poprzednia zmiana składu Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa miała miejsce prawie dwa lata temu. Od 1 kwietnia 2017 roku Spółkę reprezentują:

Piotr Ziętara
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Pracę rozpoczął jako referent, w następnych latach stopniowo awansując na stanowiska Kierownika Biura Zarządu i PR (jednocześnie rzecznika prasowego MPWiK S.A.), Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania Personelem, Dyrektora Zarządzającego. W 2015 r. został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Prokurentem Spółki, a także Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W lipcu 2017 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Piotr Ziętara jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego. Ukończył studia MBA in Public Management organizowane przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.
 
Swoje wykształcenie systematycznie poszerzał, zdobywając wiedzę w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz zarządzania, współpracy i koordynacji pomiędzy spółką i otoczeniem rynkowym, współpracy pomiędzy organami statutowymi. Przez lata pracy w Wodociągach Miasta Krakowa skutecznie budował pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, współuczestniczył w realizacji projektów inwestycyjnych,  wdrażaniu nowych systemów zarządczych i narzędzi informatycznych. Nabył doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi i zarządzaniu przedsiębiorstwem w czasie sytuacji nadzwyczajnych.
 
Piotr Ziętara od lat współpracuje ze światem nauki. Jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego, bierze udział w wielu konferencjach i sympozjach naukowych w kraju, jest członkiem Konwentu Przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, czynnie uczestniczy w międzynarodowych branżowych warsztatach benchmarkingowych, organizowanych przez European Benchmarking Co-operation. Był przedstawicielem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w EUREAU ds. ścieków, przy Komisji Europejskiej.

Paweł Senderek
Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od roku 1999. Pracę w Spółce rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Przetargów i Umów, a następnie zdobywał doświadczenie pełniąc m.in. funkcje: Głównego Specjalisty - Pełnomocnika Prezesa ds. Udzielania Zamówień i Przygotowania Inwestycji, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich, Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych, Dyrektora Technicznego. W latach 2004 - 2017 był Prokurentem Spółki. Stanowisko Wiceprezesa Zarządu objął 1 kwietnia 2017 roku.

Paweł Senderek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W ramach studiów podyplomowych ukończył zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków na Politechnice Krakowskiej oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji, współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, metody i techniki zarządzania procesowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

W trakcie ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej nabył i ugruntował wiedzę oraz doświadczenie w obszarach funkcjonowania spółki prawa handlowego i zarządzania firmą,  współpracy pomiędzy spółką i otoczeniem rynkowym,  procesów przygotowania i udzielania zamówień publicznych. Posiada również praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, organizacji procesu technicznego, negocjacji oraz rozwiązywania sporów gospodarczych, wielokrotnie reprezentował Wodociągi Miasta Krakowa w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.  Współuczestniczył w efektywnym pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych, zwłaszcza funduszy ekologicznych. Uzyskał niezbędną kwalifikację i pełnił wielokrotnie funkcję Pełnomocnika ds. realizacji projektu - Measure Authorising Officer (MAO).
 
Janusz Wesołowski
Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Karierę zawodową rozpoczął w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”. Później pracował m.in. jako Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego "Energopol-2" - "Hydrotrest", sprawując nadzór ekonomiczny nad projektem zaopatrzenia w wodę Krakowa z Zakładu Uzdatniania Wody Raba. Przez wiele lat pracował jako Zastępca Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Był Prezesem Zarządu Stalbud Tarnów S.A. w restrukturyzacji. W dniu 1 kwietnia 2017 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa.
 
Janusz Wesołowski ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), a następnie studia podyplomowe w Studium Doskonalenia Kariery Kierowniczej przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Związki z Alma Mater utrzymuje do dziś, poprzez aktywną współpracę z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył kursy Najwyższego Kierownictwa Certyfikatu ISO, posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W ramach pracy zawodowej wdraża projekty w zakresie optymalizacji kosztów  działalności pomocniczej. Zainteresowania koncentruje na szerokim spektrum procesów związanych z organizacją sprzedaży, budowaniem i zarządzaniem relacjami z klientem.
 
Wanda Słobodzian
Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w jednej z największych fabryk przemysłu maszynowego w Polsce południowej, Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury im. St. Szadkowskiego/im. L. Zieleniewskiego S.A. w Krakowie. Z Wodociągami Miasta Krakowa związana od 2003 roku, najpierw jako Kierownik Działu Strategii i Rozwoju, następnie Główny Specjalista ds. Ekonomicznych i Controllingu, a w latach 2008 - 2018 Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy.
 
Wanda Słobodzian jest absolwentką Wydziału Ekonomiki Pracy i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecny Uniwersytet Ekonomiczny), a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.
 
W trakcie swojej pracy zawodowej systematycznie uzupełniała wiedzę specjalistycznymi kursami, szkoleniami i warsztatami związanymi m.in. z planowaniem strategicznym, zarządzaniem przedsiębiorstwem przemysłowym, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem i zarządzaniem centrami kosztów, sporządzaniem wniosków taryfowych,  systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001, zarządzaniem czasem pracy, zasadami finansowania budowy infrastruktury technicznej, nowymi sposobami i źródłami finansowania sektora publicznego, wyceną wartości spółek i grupy kapitałowej, służebnością przesyłu.
 
Zainteresowania zawodowe skupia wokół zagadnień związanych z analizą i zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, planowaniem strategicznym, wykorzystaniem kapitału intelektualnego i zastosowaniem nowoczesnych metod zarządzania.