Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Podsumowanie Inwestycji 2020
Data dodania 2021-07-15 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. od lat skutecznie realizują strategię inwestycyjną, której głównymi założeniami są troska o jakość życia mieszkańców i środowisko naturalne, dalszy dynamiczny rozwój w oparciu o plany inwestycyjne oraz skuteczne wykorzystywanie szans stwarzanych przez programy Unii Europejskiej, co umożliwia utrzymanie najwyższych standardów jakości.

Strategię Wodociągów Miasta Krakowa S.A. określa Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Głównym elementem obecnego, obejmującego lata 2021 – 2025, jest rozwój infrastruktury wodociągowej  i kanalizacyjnej  na obszarach o niższym stopniu zurbanizowania. Realizacja planu na najbliższe lata wpłynie w szczególności na:
  • podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Krakowa
  • podniesienie poziomu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
  • osiągnięcie efektu ekologicznego
  • wyeliminowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych 

Rok 2020, mimo swojej wyjątkowej specyfiki związanej z trudną sytuacją pandemiczną, dla Wodociągów Miasta Krakowa S.A.
nie był czasem stagnacji. W zupełnie innych, nowych warunkach, Spółka kontynuowała realizację najistotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych  i remontowych, w zakresie możliwym do sfinansowania przy znacznie ograniczonych przychodach. Niewielka część
z zaplanowanych inwestycji nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Spółki, wynikających z trwającej pandemii.
 
WMK_Inwestycje_2021 (44.56KB, PNG)Alternatywa tekstowa (kliknij aby przeczytać opis)

Grafika szaro -zielone koło po obwodzie, w środku białe i napis 200 mln zł
Po lewej stronie koła: nakłady inwestycyjne 90 mln zł
Po prawej stronie koła: wydatki na remonty 110 mln zł 
Nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosły aż 90 mln zł i zostały przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację blisko 27 km sieci wodociągowej oraz 0,5 km magistrali o znaczeniu strategicznym dla systemu zaopatrzenia w wodę. Źródłami finansowania inwestycji były w głównej mierze środki własne oraz środki zewnętrzne, w postaci dotacji pochodzących m.in. z Funduszu Spójności.

Z powodzeniem zrealizowano odcinek magistrali w ul. Abrahama, która stanowi część dużego projektu mającego na celu doprowadzenie dodatkowego rurociągu dostarczającego wodę (w oparciu o zbiorniki Krzemionki) do osiedli położonych w Nowej Hucie, a tym samym zwiększenie niezawodności dostaw dla tych obszarów. Przebudowa ponad 4 km sieci wodociągowej, znacznie wpłynęła
na poprawę funkcjonowania systemu. Do najbardziej kluczowych zadań w 2020 roku należały w szczególności prace przeprowadzone na terenie os. Albertyńskiego oraz inwestycje zrealizowane w ulicach Krakowskiej, Dietla, Sępia, Pana Tadeusza, Księcia Józefa, Rzepakowej, Smętnej, Krzyżańskiego, Niwy, Łutnia. W zakresie rozwoju obszarowego wybudowano 22 km nowej sieci wodociągowej,
w tym zadania określone w programie Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS). W ramach zawartych umów Spółka przejęła odpłatnie
aż 19 km sieci wodociągowych od inwestorów zewnętrznych, przeznaczając na ten cel 8 mln zł.

Należy podkreślić, że istotnym elementem infrastruktury wodociągowej z punktu widzenia stale rozrastającego się miasta, są zakłady uzdatniania wody. Na ich rozbudowę i modernizację poniesiono nakłady w wysokości 1,3 mln zł. Działalność przedsiębiorstwa wodociągowego, poza zapewnieniem nieograniczonego dostępu do najwyższej jakości wody pitnej, to również skuteczne oczyszczanie ścieków i sprawne zarzadzanie miejską siecią kanalizacyjną. W ramach tego obszaru w ubiegłym roku wykonano i zmodernizowano ponad 23 km sieci.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, w 2020 roku przebudowały 0,5 km kanałów, między innymi w ul. Mistrzejowickiej, Łokietka, Niedzickiej, Nowosądeckiej, Przewóz. Prawie 22,5 km nowej sieci powstało w ramach rozwoju obszarowego. Podstawową pozycję w tym obszarze stanowią zadania realizowane w zakresie programu inwestycyjnego Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS). Spółka w ramach zawartych umów poniosła również nakłady w wysokości 10,4 mln zł
na odpłatne przejęcie od inwestorów zewnętrznych 14 km sieci kanalizacyjnej. 12 mln zł wydatkowano na poprawę funkcjonowania dwóch krakowskich oczyszczalni ścieków Płaszów i Kujawy. Tak zmodernizowana infrastruktura kanalizacyjna gwarantuje skuteczny odbiór, a następnie oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  
Bardzo istotnym elementem w strategii inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa S.A. jest program Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS), którego realizacja umożliwia przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej coraz większej liczby mieszkańców.
W 2020 roku kontynuowano działania określone w programie BIS na kwotę 23 mln zł, w ramach którego powstało blisko 4 km sieci wodociągowej w dzielnicach Grzegórzki, Prądnik Biały, Bronowice, Dębniki, Swoszowice, Bieżanów – Prokocim, Czyżyny oraz prawie
9 km sieci kanalizacyjnej w dzielnicach Prądnik Biały, Zwierzyniec,  Dębniki, Łagiewniki – Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie, Bieżanów – Prokocim,  Czyżyny, Nowa Huta. Od początku funkcjonowania programu BIS w Krakowie powstało łącznie 66 km nowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
WMK_Siec_2021 (64.74KB, PNG)
Alternatywa tekstowa (kliknij aby przeczytać opis)

Grafika niebiesko-pomarańczowa 
Na niebieskim tle: grafika kran, napis: sieć wodociągowa, 25 mln zł, 21 km
Na pomarańczowym tle: grafika toaleta, sieć kanalizacyjna, 83 mln, 45 km Nadrzędnym celem wspomnianych działań inwestycyjnych jest zapewnienie wysokiego poziomu jakości życia w Krakowie. Spółka dbając każdego dnia o niezawodną dostawę wody oraz skuteczne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, systematycznie realizuje niezbędne remonty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2020 tego rodzaju działania wykonano m.in. w ulicach: Dietla, Chodowieckiego, Wąska. Równocześnie prowadzone były prace remontowe sieci wodociągowej na os. Oświecenia oraz magistrali tranzytowej Dobczyce – Kraków z zastosowaniem nowoczesnych technologii bezwykopowych. W modernizacji krakowskiego systemu kanalizacyjnego istotny udział stanowią przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap V i VI. Na poprawę funkcjonowania sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w 2020 roku przeznaczono blisko
110 mln zł. Źródłami finansowania zrealizowanych remontów były w głównej mierze środki własne oraz zewnętrzne, m.in. w postaci dofinansowania ze środków Funduszu Spójności UE.

Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.