Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Informacje uzupełniające do nowych zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci
Data dodania 2021-09-20 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W związku z koniecznością dostosowania procedur do zmian prawnych, od dnia 19 września 2021 r. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. będą wydawały następujące dokumenty:

  1. Warunki przyłączenia do sieci.
Wydawane w sytuacjach, gdy nieruchomość lub obiekt posiada w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącą lub projektowaną sieć o odpowiednich parametrach technicznych.
 
  1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączy.
Zalecane w celu weryfikacji zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z warunkami przyłączenia do sieci.
 
  1. Informacje techniczne o możliwości budowy/przebudowy sieci.
Wydawane w sytuacjach, kiedy zachodzi konieczność budowy lub przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w szczególności sieci.
Wyjaśniamy, że WMK S.A. realizuje budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
W przypadku, gdy plany inwestycyjne poszczególnych inwestorów wyprzedzają plany inwestycyjne WMK S.A., mogą oni wybudować z własnych środków urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne, niezbędne do korzystania z usług WMK S.A., o ile istnieją techniczne możliwości ich rozbudowy przy zachowaniu racjonalności techniczno-ekonomicznej.
 
  1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci.
Uzgodnienia projektowanych sieci pod względem eksploatacyjnym.
 
  1. Opinie techniczne.
Wydawane do:
  • rozwiązań koncepcyjnych lub projektowych obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu (np. układy komunikacyjne, sieci uzbrojenia terenu, parki, ogródki jordanowskie, place zabaw, rozwiązania konstrukcyjne), w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami oraz przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
  • koncepcji zasilania w wodę i/lub odprowadzenia ścieków 
  • tras projektowanych sieci i/lub przyłączy, wyłącznie w sytuacjach, w których nie uzyskały one akceptacji na naradzie koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, bądź jeżeli wynika to z zapisów warunków przyłączenia do sieci lub informacji technicznej 

 
Print zakładki Formularze i wnioski.