Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

W 2017 - taryfa bez zmian
Data dodania 2017-01-03

W dniu 23 listopada Rada Miasta Krakowa zatwierdziła złożony przez Wodociągi Krakowskie wniosek z propozycją przyszłorocznej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Łączna cena za 1 m3 dostarczanej wody oraz za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich odbiorców w Krakowie w 2017 roku wyniesie 10,15 zł.Wodociągi Krakowskie, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, poz. 1893, z 2016 r. poz. 1250) oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886, z 2016 r. poz. 1301), złożyły do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Większością głosów krakowskich radnych został on zatwierdzony.


Złożony wniosek zawierał kalkulację w tej samej wysokości, co obowiązująca w roku 2016. Takie założenia stały się możliwe dzięki:
  • skutecznemu aplikowaniu o środki unijne - w 2013 roku Wodociągi Krakowskie zapoczątkowały realizację wieloetapowego projektu pod wspólną nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”. W ramach obecnej strategii inwestycyjnej, która kończy się w roku 2019, realizowane są etapy II, III i IV projektu. Obejmują one m.in. modernizację i rozbudowę Zakładu Oczyszczania Ścieków „Kujawy”, która przyczyniła się do obniżenia poziomu azotu w odprowadzanych do Wisły oczyszczonych ściekach. Dzięki jej realizacji obecnie wszystkie parametry ścieków opuszczających oczyszczalnię spełniają najostrzejsze wymogi norm krajowych i europejskich. W ramach projektu powstały również kolejne kilometry nowej sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu zlikwidowano znaczną liczbę przydomowych szamb. Wykonano m.in. renowację prawie stuletniego, prawobrzeżnego kolektora Wisły - przy zastosowaniu nowoczesnych technologii zmodernizowano 5,27 km leciwego kanału, zadbano o bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców pół- nocno-wschodniej części Krakowa - na osiedlu Górka Narodowa powstały dwa potężne zbiorniki wodociągowe (mieszczące w sumie 30 tysięcy metrów sześciennych wody), przeprowadzono modernizację systemu dezynfekcji wody pitnej w ZUW Raba poprzez montaż instalacji UV,  zrealizowano przebudowę magistrali wodociągowej DN 800 mm w ul. Kościuszki oraz wiele innych zadań inwestycyjnych.
  • ustabilizowanemu poziomowi sprzedaży wody, który w ostatnich latach miał charakter stały z minimalnymi wzrostami, zmieniając dotychczasowe trendy spadków, obserwowanych od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecny prognozowany poziom sprzedaży na koniec grudnia 2016 roku wynosi około 48 695 000 m3.
  • realizacji programów ograniczenia kosztów w zakresie zużycia energii elektrycznej i cieplnej – wykorzystanie kogeneracji w zakresie procesów przeróbki osadów w Zakładach Oczyszczania Ścieków Płaszów i Kujawy, czego efektem jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanych do procesów technologicznych. Ważnym elementem jest turbina zamontowana w komorze na rurociągu magistralnym z Dobczyc do Krakowa, pozwalająca odzyskać ponad 20% energii zużytej na pompowanie wody. Spółka prowadzi też szereg prac badawczo – rozwojowych w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, m.in. fotowoltaiki, czego efektem będzie realizacja projektu pod nazwą „Pasywna energetycznie Oczyszczalnia Ścieków Płaszów”. 

 
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom wysokiej jakości usług świadczonych przez MPWiK S.A. tj. ciągłej dostawy wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odprowadzania i skutecznego oczyszczania ścieków.
 

Utrzymanie stawek opłat na dotychczasowym poziomie było możliwe dzięki realizacji szerokiego programu inwestycyjnego z udziałem środków UE. Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania umożliwiło zachowanie poziomu nakładów inwestycyjnych wcześniej zaplanowanych, mimo braku wzrostu taryf w 2017 roku. Programy inwestycyjne, jak i wieloletnia projekcja taryf, są elementem 5-letniej strategii rozwoju Spółki.

 

Komunikat taryfa 2017