Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Inżynier kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie - etap V”
Data dodania 2017-04-12


dot.: przetargu nieograniczonego nr 303/PN-19/2017 na „Inżynier kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap V”.

Kraków, 23 czerwca 2017 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: EKOCENTRUM Sp. z o.o. 54-434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 592.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 728.160,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.

Pozostałe oceniane oferty w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskały:
2)      oferta złożona przez wykonawcę: INIKO Sp. z o.o. – lider konsorcjum 35-303 Rzeszów, ul. Zagłoby 8/2B – 8,7 punktów,
3)      oferta złożona przez wykonawcę: Sweco Consulting Sp. z o.o. 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35 – 8,7 punktów,
4)      oferta złożona przez wykonawcę: CONSEKO-SAFEGE S.A. 30-147 Kraków, ul. Wiedeńska 114 – 7,6 punktów,
5)      oferta złożona przez wykonawcę: ECM Group Polska S.A. 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 – 5,9 punktów,
6)      oferta złożona przez wykonawcę: ZDI Sp. z o.o. – lider konsorcjum, 22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6 – 4,7 punktów,
7)      oferta złożona przez wykonawcę: OTS-IP Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 112 – 4,6 punktów.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż dziesięć (10) dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną lub / i telefaksem.