Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa zadaszenia i ścian na istniejącej pompowni ścieków sanitarnych DTW wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej oraz instalacją elektryczną, budowa wiaty dla agregatu prądotwórczego przy istniejącej pompowni przy ul. Żaglowej w Krakowie
Data dodania 2017-06-05

 
Postępowanie nr: 424/PN-26/2017
 
tablica ogłoszeń
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Kraków, dnia 5 czerwca 2017 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 424/PN-26/2017 na zadanie:
 
Budowa zadaszenia i ścian na istniejącej pompowni ścieków sanitarnych DTW wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej oraz instalacją elektryczną w pompowni, budowa wiaty dla agregatu prądotwórczego przy istniejącej pompowni na dz. nr 76/2 obr. 59 Nowa Huta, przy ul. Żaglowej w Krakowie
 
Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych ani wariantowych.
Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl, tel. 12 42 42 399, faks nr 12 42 42 397.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi – z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) „plików do pobrania”.
Projekt został zamieszczony na serwerze FTP, do którego dostęp zamawiający umożliwi po przesłaniu na adres: przetarg@mpwik.krakow.pl stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o poufności uzyskanych informacji
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
19 czerwca 2017 r. do godz. 9.15
Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie MPWiK SA, budynek „A” pok. 6 (sala konferencyjna).
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi
5 czerwca  2017 r.
Postępowanie nr: 424/PN-26/2017

 

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 424/PN-26/2017 na zadanie: „Budowa zadaszenia i ścian na istniejącej pompowni ścieków sanitarnych DTW wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej oraz instalacją elektryczną w pompowni, budowa wiaty dla agregatu prądotwórczego przy istniejącej pompowni na dz. nr 76/2 obr. 59 Nowa Huta, przy ul. Żaglowej w Krakowie.”

 

Kraków, 12 lipca  2017 r.

 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie pkt XXVIII.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, że powyższe postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

12 lipca 2017 r.