Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Budowa sieci wodociągowej PE 225 mm w ul. Armii Krajowej w Krakowie.
Data dodania 2017-07-13

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO  W  CELU  REALIZACJI  UMOWY  RAMOWEJ

 dot.: zamówienia nr 478/SW-14/2017 na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej PE Ø 225 w ul. Armii Krajowej w Krakowie” objęte umową ramową nr NU/184/2016, RA160007

Kraków, 13 lipca 2017 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwanej dalej: „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Marek Bryg Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ROBIN”, adres: 30-105 Kraków, ul. Tadeusza Kościuszki 53 na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) netto: 184.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 226.320 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych), zawierającą 60 - miesięczny okres gwarancji.

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji przedstawia najkorzystniejszy spośród ofert nieodrzuconych bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia i uzyskała (w skali od 0 do 10) łącznie 10 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 9,5 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.

Pozostałe oceniane oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert uzyskały (w skali od 0 do 10):

2)        oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., adres: 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5 – łącznie 9,335 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,835 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

3)        oferta złożona przez wykonawcę: Jarosław Irzyk OMEGA - Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych, adres: 41-711 Ruda Śląska, ul. Szkolna 17 – łącznie 8,575 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 8,075 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

4)        oferta złożona przez wykonawcę: MAJWER Sp. z o.o. (lider konsorcjum) adres: 30-437 Kraków, ul. Kwiatowa 2 – łącznie 8,385 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,885 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

5)        oferta złożona przez wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna adres: Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – łącznie 7,91 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,41 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów;

6)        oferta złożona przez wykonawcę: AG SYSTEM Sp. z o.o., adres: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15 – łącznie 7,53 punktów, w tym:

-           w kryterium „Cena” – 7,03 punktów,

-           w kryterium „Długość okresu gwarancji” – 0,5 punktów.